Phân bón Tân Thành

Thành phần: Đạm tổng số (Nts): 18%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 46%
Độ ẩm: 2,5%

Thành phần: Đạm tổng số (Nts): 25%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 25%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%; Bo (B): 50 ppm;
Độ ẩm: 5%

Thành phần: Đạm tổng số (Nts): 20%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 20%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%;
Kẽm (Zn): 220 ppm; Bo (B): 60 ppm;
Độ ẩm: 5%

Thành phần: Đạm tổng số (Nts): 16%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Mangan (Mn): 540 ppm; Bo (B): 100ppm
Độ ẩm: 5%