Thuốc trừ cỏ

Thành phần:
– Butachlor
– Phụ gia vừa đủ 1 lít
Quy cách: Chai 500ml

Thành phần:

– Pretilachlor… 500g/l

– Chất an toàn Fenclorim … 150g/l

– Phụ gia vừa đủ 1 lít

Quy cách: Chai 50ml và chai 360ml

Thành phần:
– Cyhalofop-butyl……………..300g/l
– Ethoxysulfuron……….………30g/l
– Phụ gia………………………670g/l
Quy cách: chai 100ml và chai 3 cạnh 250 ml

Thành phần:
– Cyhalofop – Butyl………………..200g/l
– Phụ gia………………………800g/l
Quy cách: chai 240ml.