Thuốc trừ ốc

Thành phần hoạt chất: Metaldehyde 15%.
Qui cách: gói 800g

Thành phần hoạt chất: Niclosamide – Olamine……..700g/kg
Metaldehyde…………50g/kg
Qui cách: bao10kg, 100g

Thành phần hoạt chất: Niclosamide 700g/kg + Metaldehyde 50g/kg
Qui cách: gói 35g, 70g, 100g

Thành phần hoạt chất: Niclosamide 750g/kg.
Qui cách: gói 35g, 70g và 100g

Thành phần hoạt chất: Niclosamide 760g/kg.
Phụ gia: 240g/kg
Qui cách: 70g và 100g