PHẤN ĐẤU ĐẠT 50% DIỆN TÍCH LÚA DÙNG GIỐNG XÁC NHẬN Ở ĐBSCL
PHẤN ĐẤU ĐẠT 50% DIỆN TÍCH LÚA DÙNG GIỐNG XÁC NHẬN Ở ĐBSCL
Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là: Xác định được cơ cấu giống lúa phù hợp cho toàn vùng ĐBSCL và từng địa phương
Bộ NN-PTNT vừa ban hành Quyết định 713/QĐ-BNN-TT về Kế hoạch sản xuất giống lúa vùng ĐBSCL giai đoạn 2014-2015.
Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là: Xác định được cơ cấu giống lúa phù hợp cho toàn vùng ĐBSCL và từng địa phương, đáp ứng yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng gạo xuất khẩu; nâng cao năng lực sản xuất và quản lý chất lượng giống lúa; phấn đấu đến năm 2015 đạt 50% diện tích được gieo trồng bằng giống lúa xác nhận 1 (XN1) hoặc xác nhận 2 (XN2), tăng 10% so với năm 2012.Bộ NN-PTNT đề nghị trước vụ đông xuân, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cần đưa ra dự kiến cơ cấu xuất khẩu của năm tiếp theo đối với các nhóm lúa gạo để làm định hướng sản xuất.Trên cơ sở dự kiến thị trường của VFA, bộ giống lúa hiện có, điều kiện các tiểu vùng sinh thái, Cục Trồng trọt đưa ra cơ cấu giống lúa cho vùng ĐBSCL theo hướng mỗi vụ cần xác định 6-8 giống chủ lực cho toàn vùng, mỗi tiểu vùng sinh thái có từ 4-6 giống chủ lực; trước mắt xác định 4-5 giống chủ lực chất lượng cao, phục vụ ổn định cho các dự án “Cánh đồng lớn” toàn vùng trong giai đoạn từ 2014-2015. Sở NN-PTNT cần xác định từ 3-4 giống chủ lực trên địa bàn.

SƠN TRANG
Theo nguồn báo Nông Ngiệp Việt Nam