Thuốc trừ rầy - nhện

Hoạt chất: Dinotefuran 200kg/kg Phụ gia và chất mang: 800g/kg   CÔNG DỤNG: Raves 20WP là thuốc trừ rầy nâu có tác động tiếp xúc và nội hấp . Thuốc được đăng ký để phòng trừ rầy nâu gây hại trên lúa.     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  – Liều lượng: 150 – 200g/ha. – […]

– Nitenpyram 40 w/w

– Pymetrozine  30 w/w

Qui cách: Gói 20g

Thành phần:
– Tebufenpyrad………………..250 g/kg
– Thiamethoxam………………250 g/kg
– Phụ gia………………………500 g/kg
Quy cách: gói 15 g

Thành phần:
– Pyridaben………………………..150g/l
– Fenpyroximate…………………..50g/l
– Phụ gia vừa đủ 1 lít
Quy cách: Chai 240ml

Thành phần:

– Thiamethoxam … 140g/l

– Lambda cyhalothrin …110g/l

– Phụ gia … 750g/l

Quy cách: Chai 240ml