Kỳ 3

Bệnh hại lúa do vi khuẩn gây ra xuất hiện ngày càng nhiều, mức độ gây hại tăng lên qua từng năm.

Khi lúa được 18-20 ngày, thì nông dân bắt đầu bón phân đợt hai cho cây lúa, đây là giai đoạn giúp cho cây lúa đẻ nhánh, tăng số chồi hữu hiệu cho cây lúa và quyết định số bông sau này nên bà con nông dân bón phân nhiều vào giai đoạn này đặc biệt là phân đạm.

Trong quá trình sinh trưởng của cây lúa bao gồm hai giai đoạn là giai đoạn sinh trưởng và giai đoạn sinh sản, trong hai giai đoạn này thì giai đoạn sinh trưởng là giai đoạn tạo ra bộ khung cho lúa tức là tạo ra cây lúa khỏe, tạo chồi, đặc biệt có nhiều chồi hữu hiệu.

Trong vụ Hè Thu năm 2013, nông dân xuống giống sớm gặp nhiều điều kiện bất lợi như: thời tiết nắng nóng, mặt ruộng bị phèn, vấn đề đặt ra cho nông dân là làm thế nào để giúp cho cây lúa khỏe, đẻ nhánh tốt, tăng số chồi hữu hiệu góp phần tăng năng suất.

Trong điều kiện thời tiết sản xuất lúa vụ Hè Thu thì đầu vụ nắng nóng kéo dài làm cho nước bị bốc hơi nhiều, cuối vụ mưa nhiều làm cho lúa dễ đổ ngã.